Kontakt os

LCA-RESULTATER

Reman handler om at genbruge produktets ressourcer og dermed skabe et mindre miljøaftryk

 

 

LCA-RESULTATER
Hvad og hvorfor?

BORG Automotive er startet på et cirkulært grundlag for over 40 år siden, længe før bæredygtighed og miljøaftryk kom på dagsordenen. Det har altid været et ønske om at genbruge tilgængelige ressourcer ansvarligt og forlænge reservedelenes levetid, samtidig med at kunne sikre en kort leveringstid. Al produktion sætter et aftryk, og vi har altid haft den overbevisning, at refabrikerede produkter sætter et mindre aftryk fremfor nyproducerede reservedele.

 

Vi har længe haft et ønske om, at få konkrete tal på vores produkters miljøaftryk, og kende forskellen på et refabrikeret produkts miljøaftryk sammenlignet med det aftryk, et tilsvarende nyproduceret produkt giver. Dette har vi nu konkrete tal på med vores livscyklusvurderinger (LCA).

  LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment, eller på dansk: Livscyklusvurdering.

   

  LCA er en udbredt metode til at vurdere hvilke potentielle miljø- og klimapåvirkninger samt ressourceforbrug, der er knyttet til et produkt.

   

  I en LCA ses der på hele produktets livscyklus fra vugge til grav – fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse af alle restprodukter. En LCA kan således hjælpe med at give et billede af et produkts miljø- og klimapåvirkning og dermed også til at sammenligne produktet med alternative produkter.

   

  Linköping Universitet har udarbejdet livscyklusvurderingerne på baggrund af ISO 14040 og 14044. Efterfølgende er LCA’erne, inklusiv metode, data og fortolkninger, blevet kritisk gennemgået af den uafhængige tredje part SustainX. Alle LCA’erne har et godkendt LCA-statement, dog med afvigelse i forbindelse med krav om panel-review i ISO 14044.

  Alle otte produktgrupper har fået vurderet deres miljøpåvirkning i separate LCA’er med fokus på tre miljøpåvirkninger: Global opvarmning (udledning af CO2eq), energiforbrug (MJ) og træring på naturreserver (Sb-eq) også kaldet tæring på abiotiske ressourcer. Miljøpåvirkningen er blevet vurderet i hele produktets livscyklus. Det betyder fra udvinding af råmateriale, til proces af komponenter, til transport og distribution, brugsfase*, samt afskaffelsen efter produktet har udtjent sin levetid.

   

  *levetid er ekskluderet i denne LCA, da det antages, at brugsfasens miljøpåvirkning er ens for både refabrikerede og nyproducerede produkter.

  Et produktnummer fra hver af de otte produktgrupper er blevet sammenlignet med det samme produktnummer fra nyproduktion (newman). Dette kalder vi den funktionelle enhed. Produktnumrene er valgt ud fra BORG Automotives salgsvolumen i 2021 samt en estimering af produktets teknologirelevans de næste 5 år. 

  Der er udarbejdet en livscyklusvurdering for hvert udvalgt produktnummer for både et refabrikeret produktsystem og for et nyproduceret produktsystem. Der anvendes en tilskrivningsmodel, hvor input- og outputstrømmene i et systems proces opgøres for en bestemt periode baseret på historiske data. Dette gør det muligt at sammenligne de miljømæssige effekter af de to produktsystemer reman og newman.

  Den miljømæssige påvirkning fra materialer og processer brugt for det primære produkt (nyproduceret produkt) er allokeret til en første livscyklus af produktet. Det betyder, at hvis materialer og komponenter kan genbruges i næste livscyklus (for refabrikeret produkter), betragtes miljøpåvirkningen som ”gratis” for den denne cyklus. Miljøpåvirkningen tilskrives altså altid første produktlivscyklus i disse livscyklusvurderinger.

 

 

Resultater

Vi har udarbejdet otte selvstændige LCA’er, som alle udfoldes længere nede. Vores otte produktgrupper varierer meget i funktion, størrelse, refabrikeringsproces og materialekomposition, hvorfor der er et stort spænd i produkternes miljøpåvirkning. Der er dog en klar tendens, som viser, at der er markant lavere miljøpåvirkning på vores refabrikerede produkter frem for nyproducerede produkter.

 

Sammenlignet med nyproducerede ækvivalenter har vores refabrikerede produkter i gennemsnit følgende lavere miljøpåvirkning*:

 

 

 

%

mindre CO2eq udledt til atmosfæren

%

lavere energiforbrug (MJ)

%

mindre tæring på naturens råstoffer (SB-eq)

*Den gennemsnitlige reduktion er beregnet ud fra indeks 100 for hvert nyproduceret produkt uden at tage højde for forskelle i produktionsmængder for de otte refabrikerede produkter.

 

 

Individuelle resultater for alle otte produktgrupper

Download pdf’er med resultater for hver enkelt produktgruppe.

  A remanufactured starter from BORG Automotive saves the environment 77% CO2eq, 80% energy, and 95% of the new materials compared to a newly manufactured starter.

  Download pdf

  A remanufactured alternator from BORG Automotive saves the environment 82% CO2eq, 79% energy, and 91 % of the new materials compared to a newly manufactured alternator.

  Download pdf

  A remanufactured AC compressor from BORG Automotive saves the environment 76% CO2eq, 72% energy, and 84% of the new materials compared to a newly manufactured AC compressor.

  Download pdf

  A remanufactured brake caliper from BORG Automotive is saving the environment 56% CO2eq, 55% energy, and 70% of the new materials compared to a newly manufactured brake caliper.

  Download pdf

  A remanufactured EGR valve from BORG Automotive saves the environment 57% CO2eq, 46% energy, and more than 99% of the new materials compared to a newly manufactured EGR valve.

  Download pdf

  A remanufactured steering rack from BORG Automotive saves the environment 78% CO2eq, 62% energy, and 96% of the new materials compared to a newly manufactured steering rack.

  Download pdf

  A remanufactured steering pump from BORG Automotive saves the environment 22% CO2eq and 94% of the new materials compared to a newly manufactured steering pump despite the 49% higher energy consumption.

  Download pdf

  A remanufactured turbocharger from BORG Automotive saves the environment 32% CO2eq and 55% of the new materials compared to a newly manufactured turbocharger despite the 7% higher energy consumption.

  Download pdf

 

 

LCA – hvad så nu?

Resultaterne viser miljømæssige fordele ved refabrikation. Vi tilbyder altså markedet og vores kunder produkter med samme kvalitets- og garantikrav som nyproducerede enheder, blot med et lavere miljøaftryk.

 

”Vi ser positivt på disse resultater, men vi ser dem ikke som en mulighed for at hvile på laurbærrene. Livscyklusvurderingerne giver vores argument for refabrikering større tyngde. Vi vil løbende få lavet nye LCA’er, da markedet ændrer sig og nye produktgrupper vil støde til. Samtidig er LCA-resultaterne også en mulighed for os, til at se vores egen produktionsproces igennem for forbedringspotentialer.” Line S. Meldgaard, Sustainability Manager.

 

Vores DNA bygger på ”continous improvement”, og dermed starter rejsen for optimering også hos os internt. Resultaterne viser, at hvis vi kan reducere energiforbruget, implementere mere vedvarende energi og genbruge flere komponenter i vores refabrikeringsproces, så kan de refabrikerede produkters miljøpåvirkning minimeres yderligere. 

 

Læs mere om vores ESG-ambitioner her.

 

Spørgsmål til vores LCA-resultater rettes til Sustainability Manager, Line S. Meldgaard på lmel@dk.borgautomotive.com